เอกสารจ้างพนักงานทำความสะอาด

1.บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเหมา(แม่บ้าน) ปี 62 2.บันทึกข้อความประกาศรับสมัคร(แม่บ้าน)62 3.ประกาศรับสมัครแม่บ้าน 62 4.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก(แม่บ้าน)62 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(แม่บ้าน)62 6.ประกาศผลการคัดเลือก(แม่บ้าน)62

1 2 3