คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน บันทึกขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายงานควบคุมภายใน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

  บันทึกขออนุมัตินำแผนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเผยแพร่บนเว็บไซท์ แผนป้องกันและปราบปรามฯ eb10(2)ข้อ 6 สสอ.เมือง

รายงานการประชุม กวป.อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10/2560

รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 10 ปี 2560 (ต.ค.60) รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 10 ปี 2560 (ต.ค.60) บันทึกขอนำรายงานการประชุม กวป.อ.ครั้งที่ 10-2560 เผยแพร่บนเว็บไซท์

1 7 8 9 10 11