คำสั่งจัดตั้งกลุ่มบริหารงานโปร่งใสสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

กลุ่มการบริหารงานที่โปร่งใส สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน บันทึกขอความเห็นชอบนำคำสั่งจัดตั้งกลุ่มบริหารงานโปร่งใสเผยแพร่บนเว็บไซท์

แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

20180619093454 แบบสำรวจความประสงค์ของลูกจ้างชั่วคราว สำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่ง พกส.

1 2 3 4 5 9