EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซท์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

EB9 ข้อ 1.2 นโยบายสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน EB9 ข้อ 1.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 60 EB9 ข้อ 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม EB9 ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี EB9 ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) 20 ปี EB9 ข้อ 1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EB9 ข้อ 1.7 สรุปประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EB9 ข้อ 1.8 ข้อบังคับ สป.สธงว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 2560 EB9 ข้อ 1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (Moph Code of Conduct) EB9 ข้อ 1.9 แนวทางปฏิบัติตาจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (Moph Code […]

EB8 มาตรการ กลไก การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซท์ของหน่วยงาน

EB8 ข้อ 1 ขออนุญาตจัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซด์ของหน่วยงาน EB8 ข้อ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซท์ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน EB8 ข้อ 2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซท์ EB8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไชท์ของหน่วยงาน EB8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไชท์ของหน่วยงาน-2 EB8 ข้อ 3 รายงานติดตามการบริหารจัดการเว็บไซท์ 31 ก.ค.62 EB8 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการเว็บไซท์ของหน่วยงาน EB8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค  

EB7 ความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ปี 2562

EB7 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB7 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562 EB7 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 2-2561 EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 1-2562-2 EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 1-2562-3 EB7 ข้อ 3 หนังสือเชิญคณะกรรมการ LCT ประชุมครั้งที่ 1-2562 EB7 ข้อ 4 […]

EB6 รายงานความคืบหน้าโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน(LTC) ปี 2562

EB6 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB6 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562 EB6 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 2-2561 EB6 ข้อ 3 หนังสือเชิญคณะกรรมการ LCT ประชุมครั้งที่ 2-2561 EB6 ข้อ 4 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB6 ข้อ 5 ภาพการประชุมกรรมการ LCT ครั้งที่ 2-2561 EB6 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมคัดกรองกิจวัตรประจำวัน ADL ผู้สูงอายุ EB6 ข้อ 6 บันทึกรายงานผู้บริหารทราบขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซท์ EB6 ข้อ 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ […]

EB5 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวที่บ้าน ปีงบประมาณ 2562

EB5 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB5 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562 EB5 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB5 ข้อ 3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ 2562 EB5 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 EB5 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 1-2561-2 EB5 ข้อ 4 ภาพการประชุมกรรมการ LCT EB5 ข้อ 4 ภาพกิจกรรมคัดกรองกิจวัตรประจำวัน ADL ผู้สูงอายุ EB5 ข้อ 4 […]

EB2 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 ข้อ 3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ 3.3.1 ประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562

EB2 ขอนุมัตินำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาทและวงเงินสูงสุด เผยแพร่บนเว็บไซท์

2. ขออนุมัตินำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 (ต.ค.-พ.ย.61) นำเผยแพร่บนเว็บไซท์ แบบ สขร.1 ปี62 แบบ สขร.1 ปี62-2 สขร.1 4 หัวข้อ สขร.1 4 หัวข้อ-2

1 2 3 4 5 11