EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

EB19 ข้อ 1 กลุ่มการบริหารงานที่โปร่งใส สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน EB19 ข้อ 1 ขออนุมัติจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมกลุ่มบริหารงานโปร่งใส EB19 ข้อ 1 คำสั่งจัดตั้งกลุ่มบริหารงานโปร่งใสสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน EB19 ข้อ 1 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบริหารงานโปร่งใส EB19 ข้อ 1 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบริหารงานโปร่งใส2 EB19 ข้อ 2 การประชุมสมาชิกกลุ่มบริหารงานโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน EB19 ข้อ 2 ขอความเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางกลุ่มบริหารงานโปร่งใส EB19 ข้อ 2 คู่มือ(Flow Chart) การจัดซื้อจัดจ้าง EB19 ข้อ 2 คู่มือ(Flow Chart) การจัดซื้อจัดจ้าง2 EB19 ข้อ 2 Flow Chart การใช้รถยนต์ของทางราชการ EB19 ข้อ 3 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน EB19 ข้อ […]

EB18 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต

EB18 ข้อ 1 ขออนุญาตลงนามประกาศและเผยแพร่เว็บไซด์ EB18 ข้อ 1 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB18 ข้อ 2 คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรม (แก้ไข) EB18 ข้อ 2 คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัด EB18 ข้อ 2 โครงการฝึกอบรมหลักคุณธรรมจริยธรรม สสอ.เมือง มส. ปี 62 EB18 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ EB18 ข้อ 2 ประกาศ เรื่องการให้และรับของขวัญฯ EB18 ข้อ 3 ภาพถ่ายการประชุม กวป.สสอ.เมือง ครั้งที่ 12-2561 EB18 ข้อ 3 รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 12 ปี 2561 ธ.ค.61 EB18 ข้อ […]

EB17 มาตรการ กลไก ระบบการป้องกันการรับสินบน

EB17 ข้อ 1 ขออนุมัติลงนามคำสั่งและประกาศและเผยแพร่เว็บไซด์ EB17 ข้อ 2 คุ่มือป้องกันการรับสินบน2 EB17 ข้อ 2 คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน2 EB17 ข้อ 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน สสจ.มส. EB17 ข้อ 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน EB17 ข้อ 3 บันทึกเวียนแจ้งภายใน EB17 ข้อ 4 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน EB17 ข้อ 4 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามป้องกันการรับสินบน EB17 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน

EB10 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

EB10 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชกการและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซท์ EB10 ข้อ 2 โครงการและแผนปฏิบัติการพพัฒนาระบบบริการ (Service Excellenc) EB10 ข้อ 2 โครงการและแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(P&P Excellence) EB10 ข้อ 2 แผนการเงินและประมาณค่าใช้จ่าบงบประมาณ 2562 EB10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลืดออก (P&P Excellence) EB10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อ HIV EB10 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

EB16 มาตรการ กลไก และระบบการการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 1 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB16 ข้อ 1 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB16 ข้อ 1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานรายงานควบคุมภายใน EB16 ข้อ 2 กรอบแนวทางการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สสอ EB16 ข้อ 2 แผนผังและคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน EB16 ข้อ 3 ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน EB16 ข้อ 4 คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน EB16 ข้อ 2.4.1-2.4.2 บันทึกรายงาน(31 ก.ค.62) EB16 ข้อ 2.4.1-2.4.2 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(31 ก.ค.62) EB16 ข้อ 5 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB16 ข้อ 5 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB16 ข้อ 5 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน EB16 ข้อ 5 ภาพจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ […]

EB15 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตขอผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB15 ข้อ 1 ขออนุญาตลงนามประกาศและเผยแพร่เว็บไซด์ EB15 ข้อ 2 บันทึกเวียนแจ้งภายใน EB15 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์ รมว. Thai EB15 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 EB15 ข้อ 2 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม EB15 ข้อ 2 ฟอร์มประกาศเจตจำนงสุจริตITA62 EB15 ข้อ 3 รูปประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต EB15 ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการสุจริต ๒๕๖๒

EB14 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรระดับดีเด่นและดีมากและเปิดเผยผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก

  EB14 ข้อ 1 ลงนามประกาศและขออนุมัติเผยแพร่เว็บไซด์ EB14 ข้อ 2 ประกาศเรื่องข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก EB14 ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่การประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านเวบไซต์

EB13 มาตรการ กลไกการบริหารผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย

EB13 ข้อ 1 บันทึกขออนุญาตลงนามประกาศและเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน EB13 ข้อ 1 บันทึกหนังสือแจ้งเวียน รพ.สต.ทราบและปฏิบัติ EB13 ข้อ 2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน จนท.ที่ผลสัมฤทธิ์ต่ำ EB13 ข้อ 3.4 กลไก กำกับ ติดตามมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน จนท.ที่ผลสัมฤทธิ์ต่ำ EB13 ข้อ 4 รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่1 ปี 2562 ม.ค.62 EB13 ข้อ 4 รายงานการประชุม กวป.สสอ.เมืองฯ ครั้งที่ 10 ปี 2561 ตค.61 EB13 ข้อ 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์-กรณีปฏิบัติราชการต่ำไม่เกิดประสิทธิภาพ ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน พรก. พ.ศ. 2554 ประกาศ สธ. การประเมินผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ฯ […]

EB12 การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2562

EB12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 62 EB12 ข้อ 1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติบัติงานตามแผน62 (31 ก.ค.62) EB12 ข้อ 2 บันทึกสรุปรายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 62 EB12 ข้อ 2 ติดตามแผน62 EB12 ข้อ 2 ติดตามแผน62(31 ก.ค.62) EB12 ข้อ 2 แบบกำกับการจัดทำแผน ปี 62 EB12 ข้อ 2 สรุปผลการติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 EB12 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

EB11 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

EB11 ข้อ 1 บันทึกรับทราบผลการดำเนินตามแผน 61 EB11 ข้อ 2 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนโดยตนเอง ปี 2561 EB11 ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน61 EB11 ข้อ 2 สรุปการดำเนินแผน61 EB11 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ EB11 ข้อ 2 สรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 EB11 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

1 2 3 4 11