เชิญร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2562

สภาสาธารณสุชชุมชน ขอเชิญเช้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : https://cph.or.th พร้อมทั้งสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็ม (เอกสารแนบ pdf)

ชาวสาธารณสุขอำเภอเมืองร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า

สาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงเจตจำนงค์ในการร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ชาวสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงเจตจำนงค์ในการร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า ซึ่งได้แก่ สารคลอร์โพลิฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต ที่มีผู้ป่วยจากสารฆ่าหญ้า 14,000 คนต่อปี และตายมากกว่า 500 คนต่อปี

EB26 กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการแก่ประชาชน

EB26 ข้อ 1 Flow cart ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB26 ข้อ 1 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน EB26 ข้อ 1 คำขอข้อมูลข่าวสาร EB26 ข้อ 1 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB26 ข้อ 1 คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ EB26 ข้อ 1 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ EB26 ข้อ 1 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก EB26 ข้อ 1 แบบรายงานความพึงพอใจการอำนวยความสะดวก EB26 ข้อ 1 ป้ายไวนิลศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ EB26 ข้อ 1 พรบ.อำนวยความสะดวก 2558 EB26 ข้อ 2 ช่องทางประชาสัมพันธ์ EB26 ข้อ 2 ภาพถ่ายการเปิดศูนย์บริการประชาชน EB26 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB25 มาตรการ กลไก ระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

EB25 ข้อ 2 Flow Chart การควบคุมและป้องกัน DHF. EB25 Fงานสารบรรณ EB25 Fงานสารบรรณ2 EB25 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติ+ประกาศ EB25 ข้อ 2 Flow 506 EB25 ข้อ 2 Flow Chart ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว_ EB25 ข้อ 2 Flow Chart งานควบคุมโรค EB25 ข้อ 2 Flow Chart แผนผังการดำเนินงานสุขภาพจิต EB25 ข้อ 2 Fเบิกเงิน EB25 ข้อ 2 คู่มือแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก EB25 ข้อ 2 ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ EB25 ข้อ 2 ประกาศกรอบแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ EB25 […]

EB24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

EB24 ข้อ 1 บันทึกแจ้งเวียน EB24 ข้อ 1 แผนป้องกันและปราบปรามฯ สสอ.เมือง EB24 ข้อ 2 แนวทางจัดทำแผนต่อต้านการทุจริต EB24 ข้อ 2 บันทึกรายงานการติดตามแผนป้องกันปราบปรามและขอเผยแพร่ EB24 ข้อ 2 รายงานผลกำกับติดตามแผนป้องกันปราบปรามฯ EB24 ข้อ 2 รายงานการติดตามแผนป้องกันปราบปราม 31 ก.ค.62 EB24 ข้อ 2 รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ 31 ก.ค.62 EB24 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB23 มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

EB23 ข้อ 1 ขออนุมัติแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB23 ข้อ 2 โครงการฝึกอบรมหลักคุณธรรมจริยธรรม สสอ.เมือง มส. ปี 62 EB23 ข้อ 2 แนวทางจัดทำแผนต่อต้านการทุจริต สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน EB23 ข้อ 2 แผนจัดประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB23 ข้อ 2 แผนป้องกันและปราบปรามฯ สสอ.เมือง EB23 ข้อ 2 รายงานผลการวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 62 EB23 ข้อ 2 รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ EB23 ข้อ 2 รายงานสรุปทบทวนขอเผยแพร่เว็บไซท์ EB23 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB22 การจัดประชุม อบรม/สัมมนา และเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB22 ข้อ 1 ขอความเห็นชอบแจ้งวาระการประชุมเรื่องผลประโ EB22 ข้อ 1 รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่11 ปี 2561 29 พ.ย.61 EB22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม กวป.สสอ.11-2561 EB22 ข้อ 3 รูปประชุม กวป.สสอ.เมืองฯ ครั้งที่ 11-2561 พ.ย.61 EB22 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินการประชุมชี้แจงผลประโยชน์ทับซ้อน EB22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB21 มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

EB21 ข้อ 2 รายงานการใช้แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 31 ก.ค.62 EB21 ข้อ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง EB21 ข้อ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง2 EB21 ข้อ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง3 EB21 ข้อ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง4 EB21 ข้อ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง5 EB21 ข้อ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน EB21 ข้อ 1 บันทึกขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานผล EB21 ข้อ 2 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยช์ทับซ้อน EB21 ข้อ 2 คู่มือการใช้รถราชการ EB21 ข้อ 2 รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำคู่มือ EB21 ข้อ 2 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือผล EB21 ข้อ 3 ขั้นตอนการใช้รถยนต์ของทางราชการ EB21 […]

EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB20 ข้อ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน EB20 ข้อ 1 บันทึกขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานผล EB20 ข้อ 1 รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่11 ปี 2561 29 พ.ย.61 EB20 ข้อ 1 ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง EB20 ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง EB20 ข้อ 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ EB20 ข้อ 2 รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำคู่มือ EB20 ข้อ 2 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือผล EB20 ข้อ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง EB20 ข้อ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง2 EB20 ข้อ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง3 EB20 ข้อ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง4 EB20 ข้อ […]

1 2 3 11