แบบฟอร์มทางราชการ

แบบฟอร์มงานสารบรรณ แบบฟอร์มหนังสือภายนอก [หนังสือภายนอก]  [ตัวอย่างหนังสือภายนอก] แบบฟอร์มหนังสือภายใน [หนังสือภายใน] [ตัวอย่างหนังสือภายใน] แบบฟอร์มคำสั่ง [คำสั่ง] [ตัวอย่างคำสั่ง] แบบฟอร์มการลา แบบฟอร์มลาพักผ่อน[DOC] [PDF] แบบฟอร์ม ลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด[DOC] [PDF] แบบฟอร์มลาอุปสมบท[DOC] [PDF] แบบฟอร์มลาช่วยภริยาคลอดบุตร [DOC] [PDF] แบบฟอร์มลาไปประกอบพิธีฮัจย์ [DOC] [PDF] แบบฟอร์มลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล [DOC] [PDF] แบบฟอร์มยกเลิกวันลา [DOC] [PDF] การขออนุญาตไปราชการ แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ [DOC] [PDF] ระเบียบค่าใช้จ่ายในการไปราชการ [PDF]

ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งโปรดจัดส่งผลสรุปดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมภาพถ่ายให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป เอกสารแนบ

ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเกษียณสร้างสุข ประจำปี 2563 จำนวน 2 รุ่น ตาม เอกสารแนบ pdf

เชิญร่วมสั่งจองปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ.2563

สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมสั่งจองปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ.2563 ในราคาเล่มละ 140 บาท (เฉพาะสมาชิก สอท. เล่มละ 130 บาท ท่านละไม่เกินสิบเล่ม รายละเอียด PDF  

เชิญร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2562

สภาสาธารณสุชชุมชน ขอเชิญเช้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : https://cph.or.th พร้อมทั้งสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็ม (เอกสารแนบ pdf)

ชาวสาธารณสุขอำเภอเมืองร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า

สาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงเจตจำนงค์ในการร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ชาวสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงเจตจำนงค์ในการร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า ซึ่งได้แก่ สารคลอร์โพลิฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต ที่มีผู้ป่วยจากสารฆ่าหญ้า 14,000 คนต่อปี และตายมากกว่า 500 คนต่อปี