การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ขอความเห็นชอบวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 60 และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซท์ การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครคนสวน

1.บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเหมา ปี 61 1.บันทึกข้อความประกาศรับสมัครแม่บ้าน 2.ประกาศรับสมัครคนสวน 3.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 5.ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศรับสมัครแม่บ้าน

1.บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเหมา ปี 61 1.บันทึกข้อความประกาศรับสมัครแม่บ้าน 2.ประกาศรับสมัครแม่บ้าน 61 3.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 5.ประกาศผลการคัดเลือก

1 7 8 9 10 11 12