EB2 เอกสารจ้างพนักงานทำความสะอาด

EB2 ข้อ 1.บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเหมา(แม่บ้าน) ปี 62 EB2 ข้อ 1.บันทึกข้อความประกาศรับสมัคร(แม่บ้าน)62 EB2 ข้อ 1.ประกาศรับสมัครแม่บ้าน 62 EB2 ข้อ 1.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก(แม่บ้าน)62 EB2 ข้อ 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(แม่บ้าน)62 EB2 ข้อ 1.ประกาศผลการคัดเลือก(แม่บ้าน)62

EB2 เอกสารจัดจ้างคนทำสวน

EB2 ข้อ 1.บันทึกขออนุมัติจ้างเหมาคนสวน ปี 62 EB2 ข้อ 1.บันทึกข้อความประกาศรับสมัคร(คนสวน)62 EB2 ข้อ 1.ประกาศรับสมัครคนสวน62 EB2 ข้อ 1.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก EB2 ข้อ 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ EB2 ข้อ 1.ประกาศผลการคัดเลือก

EB2 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

EB2 ข้อ 3.2 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ 62(สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) EB2 ข้อ 3.2 แผนการเงินและประมาณค่าใช้จ่าบงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1-2)

EB2 ขออนุมัติเผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 ข้อ 3.3 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ 3.3 บันทึกขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานผล

EB2 การจัดสรรงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2562

EB2 ข้อ 3.1.2 การจัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2562 หน้า 1 EB2 ข้อ 3.1.2 การจัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2562 หน้า 2

EB4 ขอความเห็นชอบจัดทำ Flow Chart, คำสั่งให้ปฏิบัติตาม Flow Chart, Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการเงินและประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

EB4 ข้อ 1. ขออนุมัติจัดจัดทำ Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ 1. คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามแนวทาง(Flow Chart) EB4 ข้อ 1. Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง หน้า 1 EB4 ข้อ 1. Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง หน้า 2 EB4 ข้อ 1. แผนกานเงิน สสอ.เมือง มส. ปีงบประมาณ 2562

1 2 3 4 5 6 13