EB6 รายงานความคืบหน้าโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน(LTC) ปี 2562

EB6 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB6 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562 EB6 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 2-2561 EB6 ข้อ 3 หนังสือเชิญคณะกรรมการ LCT ประชุมครั้งที่ 2-2561 EB6 ข้อ 4 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB6 ข้อ 5 ภาพการประชุมกรรมการ LCT ครั้งที่ 2-2561 EB6 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมคัดกรองกิจวัตรประจำวัน ADL ผู้สูงอายุ EB6 ข้อ 6 บันทึกรายงานผู้บริหารทราบขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซท์ EB6 ข้อ 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ […]

EB5 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวที่บ้าน ปีงบประมาณ 2562

EB5 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB5 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562 EB5 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB5 ข้อ 3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ 2562 EB5 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 EB5 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 1-2561-2 EB5 ข้อ 4 ภาพการประชุมกรรมการ LCT EB5 ข้อ 4 ภาพกิจกรรมคัดกรองกิจวัตรประจำวัน ADL ผู้สูงอายุ EB5 ข้อ 4 […]

EB2 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 ข้อ 3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ 3.3.1 ประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562

1 2 3 4 5 12