EB7 ความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ปี 2562

EB7 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB7 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562 EB7 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 2-2561 EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 1-2562-2 EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 1-2562-3 EB7 ข้อ 3 หนังสือเชิญคณะกรรมการ LCT ประชุมครั้งที่ 1-2562 EB7 ข้อ 4 […]

EB6 รายงานความคืบหน้าโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน(LTC) ปี 2562

EB6 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB6 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562 EB6 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 2-2561 EB6 ข้อ 3 หนังสือเชิญคณะกรรมการ LCT ประชุมครั้งที่ 2-2561 EB6 ข้อ 4 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB6 ข้อ 5 ภาพการประชุมกรรมการ LCT ครั้งที่ 2-2561 EB6 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมคัดกรองกิจวัตรประจำวัน ADL ผู้สูงอายุ EB6 ข้อ 6 บันทึกรายงานผู้บริหารทราบขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซท์ EB6 ข้อ 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ […]

EB5 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวที่บ้าน ปีงบประมาณ 2562

EB5 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB5 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562 EB5 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB5 ข้อ 3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ 2562 EB5 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 EB5 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 1-2561-2 EB5 ข้อ 4 ภาพการประชุมกรรมการ LCT EB5 ข้อ 4 ภาพกิจกรรมคัดกรองกิจวัตรประจำวัน ADL ผู้สูงอายุ EB5 ข้อ 4 […]

EB3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1)

3.2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสอ.เมือง(รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง)

EB2 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 ข้อ 3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ 3.3.1 ประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562

EB2 ขอนุมัตินำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาทและวงเงินสูงสุด เผยแพร่บนเว็บไซท์

2. ขออนุมัตินำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 (ต.ค.-พ.ย.61) นำเผยแพร่บนเว็บไซท์ แบบ สขร.1 ปี62 แบบ สขร.1 ปี62-2 สขร.1 4 หัวข้อ สขร.1 4 หัวข้อ-2

EB4 แบบ สขร.1-62

4.3 แบบ สขร.1 ปี62 4.3 แบบ สขร.1 ปี62-2 EB2 ข้อ 3.2.3 สขร.1-4 ส EB2 ข้อ 3.2.3 สขร1-4 ว EB2 ข้อ 3.2.3 แบบ สขร.1 ปี62-4(ใช้สอย) EB2 ข้อ 3.2.3 แบบ สขร.1 ปี62-4(วัสดุ) EB2 ข้อ 3.2.3 แบบ สขร.1 ปี62-4(สาธาร) EB2 ข้อ 3.2.3 แบบ สขร.1 ปี62-4(คมนาคม) EB4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ปี62-4(ใช้สอย) ถึง 31 ก.ค.62 EB4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ปี62-4(วัสดุ) ถึง 31 ก.ค.62  

EB4 ขออนุมัติจัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1)

EB4 ข้อ 2 ขออนุมัติจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ไตรมาส 1 (ต.ค.-พ.ย.61) EB4 ข้อ 1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างถึง 31 ก.ค.62

1 2 3 4 5 13