เอกสารจ้างพนักงานทำความสะอาด

1.บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเหมา(แม่บ้าน) ปี 62 2.บันทึกข้อความประกาศรับสมัคร(แม่บ้าน)62 3.ประกาศรับสมัครแม่บ้าน 62 4.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก(แม่บ้าน)62 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(แม่บ้าน)62 6.ประกาศผลการคัดเลือก(แม่บ้าน)62

เอกสารจัดจ้างคนทำสวน

1.บันทึกขออนุมัติจ้างเหมาคนสวน ปี 62 2.บันทึกข้อความประกาศรับสมัคร(คนสวน)62 3.ประกาศรับสมัครคนสวน62 4.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6.ประกาศผลการคัดเลือก

ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

3.2 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ 62(สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) 3.2 แผนการเงินและประมาณค่าใช้จ่าบงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1-2)

ขออนุมัติเผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

3.3 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 3.3 บันทึกขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานผล

1 2 3 4 11