EB17 มาตรการ กลไก ระบบการป้องกันการรับสินบน

EB17 ข้อ 1 ขออนุมัติลงนามคำสั่งและประกาศและเผยแพร่เว็บไซด์ EB17 ข้อ 2 คุ่มือป้องกันการรับสินบน2 EB17 ข้อ 2 คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน2 EB17 ข้อ 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน สสจ.มส. EB17 ข้อ 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน EB17 ข้อ 3 บันทึกเวียนแจ้งภายใน EB17 ข้อ 4 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน EB17 ข้อ 4 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามป้องกันการรับสินบน EB17 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน

EB10 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

EB10 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชกการและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซท์ EB10 ข้อ 2 โครงการและแผนปฏิบัติการพพัฒนาระบบบริการ (Service Excellenc) EB10 ข้อ 2 โครงการและแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(P&P Excellence) EB10 ข้อ 2 แผนการเงินและประมาณค่าใช้จ่าบงบประมาณ 2562 EB10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลืดออก (P&P Excellence) EB10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อ HIV EB10 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

EB16 มาตรการ กลไก และระบบการการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 1 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB16 ข้อ 1 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB16 ข้อ 1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานรายงานควบคุมภายใน EB16 ข้อ 2 กรอบแนวทางการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สสอ EB16 ข้อ 2 แผนผังและคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน EB16 ข้อ 3 ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน EB16 ข้อ 4 คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน EB16 ข้อ 2.4.1-2.4.2 บันทึกรายงาน(31 ก.ค.62) EB16 ข้อ 2.4.1-2.4.2 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(31 ก.ค.62) EB16 ข้อ 5 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB16 ข้อ 5 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB16 ข้อ 5 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน EB16 ข้อ 5 ภาพจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ […]

EB15 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตขอผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB15 ข้อ 1 ขออนุญาตลงนามประกาศและเผยแพร่เว็บไซด์ EB15 ข้อ 2 บันทึกเวียนแจ้งภายใน EB15 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์ รมว. Thai EB15 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 EB15 ข้อ 2 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม EB15 ข้อ 2 ฟอร์มประกาศเจตจำนงสุจริตITA62 EB15 ข้อ 3 รูปประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต EB15 ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการสุจริต ๒๕๖๒

EB14 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรระดับดีเด่นและดีมากและเปิดเผยผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก

  EB14 ข้อ 1 ลงนามประกาศและขออนุมัติเผยแพร่เว็บไซด์ EB14 ข้อ 2 ประกาศเรื่องข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก EB14 ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่การประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านเวบไซต์

EB13 มาตรการ กลไกการบริหารผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย

EB13 ข้อ 1 บันทึกขออนุญาตลงนามประกาศและเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน EB13 ข้อ 1 บันทึกหนังสือแจ้งเวียน รพ.สต.ทราบและปฏิบัติ EB13 ข้อ 2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน จนท.ที่ผลสัมฤทธิ์ต่ำ EB13 ข้อ 3.4 กลไก กำกับ ติดตามมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน จนท.ที่ผลสัมฤทธิ์ต่ำ EB13 ข้อ 4 รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่1 ปี 2562 ม.ค.62 EB13 ข้อ 4 รายงานการประชุม กวป.สสอ.เมืองฯ ครั้งที่ 10 ปี 2561 ตค.61 EB13 ข้อ 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์-กรณีปฏิบัติราชการต่ำไม่เกิดประสิทธิภาพ ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน พรก. พ.ศ. 2554 ประกาศ สธ. การประเมินผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ฯ […]

EB12 การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2562

EB12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 62 EB12 ข้อ 1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติบัติงานตามแผน62 (31 ก.ค.62) EB12 ข้อ 2 บันทึกสรุปรายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 62 EB12 ข้อ 2 ติดตามแผน62 EB12 ข้อ 2 ติดตามแผน62(31 ก.ค.62) EB12 ข้อ 2 แบบกำกับการจัดทำแผน ปี 62 EB12 ข้อ 2 สรุปผลการติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 EB12 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

EB11 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

EB11 ข้อ 1 บันทึกรับทราบผลการดำเนินตามแผน 61 EB11 ข้อ 2 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนโดยตนเอง ปี 2561 EB11 ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน61 EB11 ข้อ 2 สรุปการดำเนินแผน61 EB11 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ EB11 ข้อ 2 สรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 EB11 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซท์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

EB9 ข้อ 1.2 นโยบายสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน EB9 ข้อ 1.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 60 EB9 ข้อ 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม EB9 ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี EB9 ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) 20 ปี EB9 ข้อ 1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EB9 ข้อ 1.7 สรุปประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EB9 ข้อ 1.8 ข้อบังคับ สป.สธงว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 2560 EB9 ข้อ 1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (Moph Code of Conduct) EB9 ข้อ 1.9 แนวทางปฏิบัติตาจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (Moph Code […]

EB8 มาตรการ กลไก การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซท์ของหน่วยงาน

EB8 ข้อ 1 ขออนุญาตจัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซด์ของหน่วยงาน EB8 ข้อ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซท์ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน EB8 ข้อ 2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซท์ EB8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไชท์ของหน่วยงาน EB8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไชท์ของหน่วยงาน-2 EB8 ข้อ 3 รายงานติดตามการบริหารจัดการเว็บไซท์ 31 ก.ค.62 EB8 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการเว็บไซท์ของหน่วยงาน EB8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค  

1 2 3 4 13