หนังสือขออนุมัติแผนและแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

EB4(2) ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ 61(สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) แผนการเงิน สสอ.เมือง มส.61 ไตรมาส 1-2  

ขออนุมัตินำรายงานผลการดำเนินการตามแผนเผยแพร่บนเว็บไซท์

รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ eb10(2)ข้อ 6 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรมและนำขึ้นเว็บ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)และคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561

วันที่  20  มีนาคม  2561  เวลา  09.00  น. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  ปีงบประมาณ  2561  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สว. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  โดยมีท่านพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์  นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน มีคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจำนวน  66  คน

ประชุมคณะกรรมการ พชอ.ร่วมกันคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561

วันที่  20  มีนาคม 2561  เวลา  09.00 น. ได้จัดประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (พชอ.) บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ  2561  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สว.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โดยมีท่านพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์  นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม 66 คน

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน บันทึกขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายงานควบคุมภายใน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

  บันทึกขออนุมัตินำแผนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเผยแพร่บนเว็บไซท์ แผนป้องกันและปราบปรามฯ eb10(2)ข้อ 6 สสอ.เมือง

รายงานการประชุม กวป.อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10/2560

รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 10 ปี 2560 (ต.ค.60) รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 10 ปี 2560 (ต.ค.60) บันทึกขอนำรายงานการประชุม กวป.อ.ครั้งที่ 10-2560 เผยแพร่บนเว็บไซท์

1 8 9 10 11 12