สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

logo

แฟนเพจ

รวมลิงค์หน่วยงานต่างๆสำหรับผู้ดูแลระบบ

เอกสารจ้างพนักงานทำความสะอาด

1.บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเหมา(แม่บ้าน) ปี 62 2.บันทึกข้อความประกาศรับสมัคร(แม่บ้าน)62 3.ประกาศรับสมัครแม่บ้าน 62 4.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก(แม่บ้าน)62 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(แม่บ้าน)62 6.ประกาศผลการคัดเลือก(แม่บ้าน)62

เอกสารจัดจ้างคนทำสวน

1.บันทึกขออนุมัติจ้างเหมาคนสวน ปี 62 2.บันทึกข้อความประกาศรับสมัคร(คนสวน)62 3.ประกาศรับสมัครคนสวน62 4.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6.ประกาศผลการคัดเลือก

ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

3.2 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ 62(สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) 3.2 แผนการเงินและประมาณค่าใช้จ่าบงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1-2)

ขออนุมัติเผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

3.3 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 3.3 บันทึกขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานผล

ขอความเห็นชอบจัดทำ Flow Chart, คำสั่งให้ปฏิบัติตาม Flow Chart, Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการเงินและประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

1. ขออนุมัติจัดจัดทำ Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง 2. คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามแนวทาง(Flow Chart) 3. Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง หน้า 1 3. Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง หน้า 2 3. แผนกานเงิน สสอ.เมือง มส. ปีงบประมาณ 2562

ขอความเห็นชอบวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561, แบบขออนุมัตินำข้อมูลเผลแพร่บนเว็บไซท์, การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน, ขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

1. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสอ.เมือง 1. ขอความเห็นชอบวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 2. ขอรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 2. การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

20180619093454 แบบสำรวจความประสงค์ของลูกจ้างชั่วคราว สำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่ง พกส.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)และคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561

วันที่  20  มีนาคม  2561  เวลา  09.00  น. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  ปีงบประมาณ  2561  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สว. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  โดยมีท่านพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์  นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน มีคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจำนวน  66  คน

ประชุมคณะกรรมการ พชอ.ร่วมกันคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561

วันที่  20  มีนาคม 2561  เวลา  09.00 น. ได้จัดประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (พชอ.) บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ  2561  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สว.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โดยมีท่านพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์  นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม 66 คน

เจ้าหน้าที่ สสอ.+รพ.สต.เมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท

ก่อนการประชุมประจำเดือน ธันวาคม  2560  คณะเจ้าหน้าที่ สสอ.+รพ.สต.เมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 น. นำโดยท่านสุรพล  วนาภรณ์  สาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกล่าวปฏิญาณร่วมกันจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกประเภทอีกต่อไป

เอกสารจ้างพนักงานทำความสะอาด

1.บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเหมา(แม่บ้าน) ปี 62 2.บันทึกข้อความประกาศรับสมัคร(แม่บ้าน)62 3.ประกาศรับสมัครแม่บ้าน 62 4.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก(แม่บ้าน)62 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(แม่บ้าน)62 6.ประกาศผลการคัดเลือก(แม่บ้าน)62

แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

20180619093454 แบบสำรวจความประสงค์ของลูกจ้างชั่วคราว สำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่ง พกส.