สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

logo

แฟนเพจ

รวมลิงค์หน่วยงานต่างๆสำหรับผู้ดูแลระบบ

แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

20180619093454 แบบสำรวจความประสงค์ของลูกจ้างชั่วคราว สำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่ง พกส.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)และคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561

วันที่  20  มีนาคม  2561  เวลา  09.00  น. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  ปีงบประมาณ  2561  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สว. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  โดยมีท่านพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์  นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน มีคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจำนวน  66  คน

ประชุมคณะกรรมการ พชอ.ร่วมกันคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561

วันที่  20  มีนาคม 2561  เวลา  09.00 น. ได้จัดประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (พชอ.) บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ  2561  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สว.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โดยมีท่านพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์  นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม 66 คน

เจ้าหน้าที่ สสอ.+รพ.สต.เมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท

ก่อนการประชุมประจำเดือน ธันวาคม  2560  คณะเจ้าหน้าที่ สสอ.+รพ.สต.เมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 น. นำโดยท่านสุรพล  วนาภรณ์  สาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกล่าวปฏิญาณร่วมกันจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกประเภทอีกต่อไป

คำสั่งจัดตั้งกลุ่มบริหารงานโปร่งใสสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

กลุ่มการบริหารงานที่โปร่งใส สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน บันทึกขอความเห็นชอบนำคำสั่งจัดตั้งกลุ่มบริหารงานโปร่งใสเผยแพร่บนเว็บไซท์

ขออนุมัตินำรายงานผลการดำเนินการตามแผนเผยแพร่บนเว็บไซท์

รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ eb10(2)ข้อ 6 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรมและนำขึ้นเว็บ

เจ้าหน้าที่ สสอ.+รพ.สต.เมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท

ก่อนการประชุมประจำเดือน ธันวาคม  2560  คณะเจ้าหน้าที่ สสอ.+รพ.สต.เมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 น. นำโดยท่านสุรพล  วนาภรณ์  สาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกล่าวปฏิญาณร่วมกันจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกประเภทอีกต่อไป

แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

20180619093454 แบบสำรวจความประสงค์ของลูกจ้างชั่วคราว สำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่ง พกส.