สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

logo

แฟนเพจ

รวมลิงค์หน่วยงานต่างๆสำหรับผู้ดูแลระบบ

ชาวสาธารณสุขอำเภอเมืองร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า

สาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงเจตจำนงค์ในการร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ชาวสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงเจตจำนงค์ในการร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า ซึ่งได้แก่ สารคลอร์โพลิฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต ที่มีผู้ป่วยจากสารฆ่าหญ้า 14,000 คนต่อปี และตายมากกว่า 500 คนต่อปี

EB26 กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการแก่ประชาชน

EB26 ข้อ 1 Flow cart ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB26 ข้อ 1 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน EB26 ข้อ 1 คำขอข้อมูลข่าวสาร EB26 ข้อ 1 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB26 ข้อ 1 คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ EB26 ข้อ 1 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ EB26 ข้อ 1 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก EB26 ข้อ 1 แบบรายงานความพึงพอใจการอำนวยความสะดวก EB26 ข้อ 1 ป้ายไวนิลศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ EB26 ข้อ 1 พรบ.อำนวยความสะดวก 2558 EB26 ข้อ 2 ช่องทางประชาสัมพันธ์ EB26 ข้อ 2 ภาพถ่ายการเปิดศูนย์บริการประชาชน EB26 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB25 มาตรการ กลไก ระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

EB25 ข้อ 2 Flow Chart การควบคุมและป้องกัน DHF. EB25 Fงานสารบรรณ EB25 Fงานสารบรรณ2 EB25 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติ+ประกาศ EB25 ข้อ 2 Flow 506 EB25 ข้อ 2 Flow Chart ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว_ EB25 ข้อ 2 Flow Chart งานควบคุมโรค EB25 ข้อ 2 Flow Chart แผนผังการดำเนินงานสุขภาพจิต EB25 ข้อ 2 Fเบิกเงิน EB25 ข้อ 2 คู่มือแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก EB25 ข้อ 2 ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ EB25 ข้อ 2 ประกาศกรอบแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ EB25 […]

EB24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

EB24 ข้อ 1 บันทึกแจ้งเวียน EB24 ข้อ 1 แผนป้องกันและปราบปรามฯ สสอ.เมือง EB24 ข้อ 2 แนวทางจัดทำแผนต่อต้านการทุจริต EB24 ข้อ 2 บันทึกรายงานการติดตามแผนป้องกันปราบปรามและขอเผยแพร่ EB24 ข้อ 2 รายงานผลกำกับติดตามแผนป้องกันปราบปรามฯ EB24 ข้อ 2 รายงานการติดตามแผนป้องกันปราบปราม 31 ก.ค.62 EB24 ข้อ 2 รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ 31 ก.ค.62 EB24 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB23 มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

EB23 ข้อ 1 ขออนุมัติแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB23 ข้อ 2 โครงการฝึกอบรมหลักคุณธรรมจริยธรรม สสอ.เมือง มส. ปี 62 EB23 ข้อ 2 แนวทางจัดทำแผนต่อต้านการทุจริต สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน EB23 ข้อ 2 แผนจัดประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB23 ข้อ 2 แผนป้องกันและปราบปรามฯ สสอ.เมือง EB23 ข้อ 2 รายงานผลการวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 62 EB23 ข้อ 2 รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ EB23 ข้อ 2 รายงานสรุปทบทวนขอเผยแพร่เว็บไซท์ EB23 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB22 การจัดประชุม อบรม/สัมมนา และเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB22 ข้อ 1 ขอความเห็นชอบแจ้งวาระการประชุมเรื่องผลประโ EB22 ข้อ 1 รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่11 ปี 2561 29 พ.ย.61 EB22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม กวป.สสอ.11-2561 EB22 ข้อ 3 รูปประชุม กวป.สสอ.เมืองฯ ครั้งที่ 11-2561 พ.ย.61 EB22 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินการประชุมชี้แจงผลประโยชน์ทับซ้อน EB22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB21 มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

EB21 ข้อ 2 รายงานการใช้แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 31 ก.ค.62 EB21 ข้อ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง EB21 ข้อ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง2 EB21 ข้อ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง3 EB21 ข้อ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง4 EB21 ข้อ 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง5 EB21 ข้อ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน EB21 ข้อ 1 บันทึกขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานผล EB21 ข้อ 2 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยช์ทับซ้อน EB21 ข้อ 2 คู่มือการใช้รถราชการ EB21 ข้อ 2 รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำคู่มือ EB21 ข้อ 2 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือผล EB21 ข้อ 3 ขั้นตอนการใช้รถยนต์ของทางราชการ EB21 […]

EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB20 ข้อ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน EB20 ข้อ 1 บันทึกขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานผล EB20 ข้อ 1 รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่11 ปี 2561 29 พ.ย.61 EB20 ข้อ 1 ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง EB20 ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง EB20 ข้อ 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ EB20 ข้อ 2 รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำคู่มือ EB20 ข้อ 2 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือผล EB20 ข้อ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง EB20 ข้อ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง2 EB20 ข้อ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง3 EB20 ข้อ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง4 EB20 ข้อ […]

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

EB19 ข้อ 1 กลุ่มการบริหารงานที่โปร่งใส สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน EB19 ข้อ 1 ขออนุมัติจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมกลุ่มบริหารงานโปร่งใส EB19 ข้อ 1 คำสั่งจัดตั้งกลุ่มบริหารงานโปร่งใสสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน EB19 ข้อ 1 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบริหารงานโปร่งใส EB19 ข้อ 1 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบริหารงานโปร่งใส2 EB19 ข้อ 2 การประชุมสมาชิกกลุ่มบริหารงานโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน EB19 ข้อ 2 ขอความเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางกลุ่มบริหารงานโปร่งใส EB19 ข้อ 2 คู่มือ(Flow Chart) การจัดซื้อจัดจ้าง EB19 ข้อ 2 คู่มือ(Flow Chart) การจัดซื้อจัดจ้าง2 EB19 ข้อ 2 Flow Chart การใช้รถยนต์ของทางราชการ EB19 ข้อ 3 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน EB19 ข้อ […]

EB18 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต

EB18 ข้อ 1 ขออนุญาตลงนามประกาศและเผยแพร่เว็บไซด์ EB18 ข้อ 1 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB18 ข้อ 2 คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรม (แก้ไข) EB18 ข้อ 2 คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัด EB18 ข้อ 2 โครงการฝึกอบรมหลักคุณธรรมจริยธรรม สสอ.เมือง มส. ปี 62 EB18 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ EB18 ข้อ 2 ประกาศ เรื่องการให้และรับของขวัญฯ EB18 ข้อ 3 ภาพถ่ายการประชุม กวป.สสอ.เมือง ครั้งที่ 12-2561 EB18 ข้อ 3 รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 12 ปี 2561 ธ.ค.61 EB18 ข้อ […]

EB17 มาตรการ กลไก ระบบการป้องกันการรับสินบน

EB17 ข้อ 1 ขออนุมัติลงนามคำสั่งและประกาศและเผยแพร่เว็บไซด์ EB17 ข้อ 2 คุ่มือป้องกันการรับสินบน2 EB17 ข้อ 2 คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน2 EB17 ข้อ 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน สสจ.มส. EB17 ข้อ 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน EB17 ข้อ 3 บันทึกเวียนแจ้งภายใน EB17 ข้อ 4 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน EB17 ข้อ 4 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามป้องกันการรับสินบน EB17 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน

EB10 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

EB10 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชกการและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซท์ EB10 ข้อ 2 โครงการและแผนปฏิบัติการพพัฒนาระบบบริการ (Service Excellenc) EB10 ข้อ 2 โครงการและแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(P&P Excellence) EB10 ข้อ 2 แผนการเงินและประมาณค่าใช้จ่าบงบประมาณ 2562 EB10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลืดออก (P&P Excellence) EB10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อ HIV EB10 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

EB16 มาตรการ กลไก และระบบการการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

EB16 ข้อ 1 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB16 ข้อ 1 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB16 ข้อ 1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานรายงานควบคุมภายใน EB16 ข้อ 2 กรอบแนวทางการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สสอ EB16 ข้อ 2 แผนผังและคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน EB16 ข้อ 3 ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน EB16 ข้อ 4 คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน EB16 ข้อ 2.4.1-2.4.2 บันทึกรายงาน(31 ก.ค.62) EB16 ข้อ 2.4.1-2.4.2 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(31 ก.ค.62) EB16 ข้อ 5 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB16 ข้อ 5 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB16 ข้อ 5 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน EB16 ข้อ 5 ภาพจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ […]

EB15 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตขอผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB15 ข้อ 1 ขออนุญาตลงนามประกาศและเผยแพร่เว็บไซด์ EB15 ข้อ 2 บันทึกเวียนแจ้งภายใน EB15 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์ รมว. Thai EB15 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 EB15 ข้อ 2 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม EB15 ข้อ 2 ฟอร์มประกาศเจตจำนงสุจริตITA62 EB15 ข้อ 3 รูปประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต EB15 ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการสุจริต ๒๕๖๒

EB14 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรระดับดีเด่นและดีมากและเปิดเผยผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก

  EB14 ข้อ 1 ลงนามประกาศและขออนุมัติเผยแพร่เว็บไซด์ EB14 ข้อ 2 ประกาศเรื่องข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก EB14 ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่การประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านเวบไซต์

EB13 มาตรการ กลไกการบริหารผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย

EB13 ข้อ 1 บันทึกขออนุญาตลงนามประกาศและเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน EB13 ข้อ 1 บันทึกหนังสือแจ้งเวียน รพ.สต.ทราบและปฏิบัติ EB13 ข้อ 2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน จนท.ที่ผลสัมฤทธิ์ต่ำ EB13 ข้อ 3.4 กลไก กำกับ ติดตามมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน จนท.ที่ผลสัมฤทธิ์ต่ำ EB13 ข้อ 4 รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่1 ปี 2562 ม.ค.62 EB13 ข้อ 4 รายงานการประชุม กวป.สสอ.เมืองฯ ครั้งที่ 10 ปี 2561 ตค.61 EB13 ข้อ 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์-กรณีปฏิบัติราชการต่ำไม่เกิดประสิทธิภาพ ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน พรก. พ.ศ. 2554 ประกาศ สธ. การประเมินผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ฯ […]

EB12 การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2562

EB12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 62 EB12 ข้อ 1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติบัติงานตามแผน62 (31 ก.ค.62) EB12 ข้อ 2 บันทึกสรุปรายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 62 EB12 ข้อ 2 ติดตามแผน62 EB12 ข้อ 2 ติดตามแผน62(31 ก.ค.62) EB12 ข้อ 2 แบบกำกับการจัดทำแผน ปี 62 EB12 ข้อ 2 สรุปผลการติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 EB12 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

EB11 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

EB11 ข้อ 1 บันทึกรับทราบผลการดำเนินตามแผน 61 EB11 ข้อ 2 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนโดยตนเอง ปี 2561 EB11 ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน61 EB11 ข้อ 2 สรุปการดำเนินแผน61 EB11 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ EB11 ข้อ 2 สรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 EB11 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซท์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

EB9 ข้อ 1.2 นโยบายสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน EB9 ข้อ 1.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 60 EB9 ข้อ 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม EB9 ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี EB9 ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) 20 ปี EB9 ข้อ 1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EB9 ข้อ 1.7 สรุปประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EB9 ข้อ 1.8 ข้อบังคับ สป.สธงว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 2560 EB9 ข้อ 1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (Moph Code of Conduct) EB9 ข้อ 1.9 แนวทางปฏิบัติตาจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (Moph Code […]

EB8 มาตรการ กลไก การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซท์ของหน่วยงาน

EB8 ข้อ 1 ขออนุญาตจัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซด์ของหน่วยงาน EB8 ข้อ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซท์ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน EB8 ข้อ 2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซท์ EB8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไชท์ของหน่วยงาน EB8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไชท์ของหน่วยงาน-2 EB8 ข้อ 3 รายงานติดตามการบริหารจัดการเว็บไซท์ 31 ก.ค.62 EB8 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการเว็บไซท์ของหน่วยงาน EB8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค  

EB7 ความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ปี 2562

EB7 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB7 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562 EB7 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 2-2561 EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 1-2562-2 EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 1-2562-3 EB7 ข้อ 3 หนังสือเชิญคณะกรรมการ LCT ประชุมครั้งที่ 1-2562 EB7 ข้อ 4 […]

EB6 รายงานความคืบหน้าโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน(LTC) ปี 2562

EB6 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB6 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562 EB6 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 2-2561 EB6 ข้อ 3 หนังสือเชิญคณะกรรมการ LCT ประชุมครั้งที่ 2-2561 EB6 ข้อ 4 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB6 ข้อ 5 ภาพการประชุมกรรมการ LCT ครั้งที่ 2-2561 EB6 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมคัดกรองกิจวัตรประจำวัน ADL ผู้สูงอายุ EB6 ข้อ 6 บันทึกรายงานผู้บริหารทราบขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซท์ EB6 ข้อ 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ […]

EB5 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวที่บ้าน ปีงบประมาณ 2562

EB5 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB5 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562 EB5 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB5 ข้อ 3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ 2562 EB5 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 EB5 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 1-2561-2 EB5 ข้อ 4 ภาพการประชุมกรรมการ LCT EB5 ข้อ 4 ภาพกิจกรรมคัดกรองกิจวัตรประจำวัน ADL ผู้สูงอายุ EB5 ข้อ 4 […]

EB2 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 ข้อ 3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ 3.3.1 ประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562

EB2 ขอนุมัตินำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาทและวงเงินสูงสุด เผยแพร่บนเว็บไซท์

2. ขออนุมัตินำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 (ต.ค.-พ.ย.61) นำเผยแพร่บนเว็บไซท์ แบบ สขร.1 ปี62 แบบ สขร.1 ปี62-2 สขร.1 4 หัวข้อ สขร.1 4 หัวข้อ-2

EB4 แบบ สขร.1-62

4.3 แบบ สขร.1 ปี62 4.3 แบบ สขร.1 ปี62-2 EB2 ข้อ 3.2.3 สขร.1-4 ส EB2 ข้อ 3.2.3 สขร1-4 ว EB2 ข้อ 3.2.3 แบบ สขร.1 ปี62-4(ใช้สอย) EB2 ข้อ 3.2.3 แบบ สขร.1 ปี62-4(วัสดุ) EB2 ข้อ 3.2.3 แบบ สขร.1 ปี62-4(สาธาร) EB2 ข้อ 3.2.3 แบบ สขร.1 ปี62-4(คมนาคม) EB4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ปี62-4(ใช้สอย) ถึง 31 ก.ค.62 EB4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ปี62-4(วัสดุ) ถึง 31 ก.ค.62  

EB4 ขออนุมัติจัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1)

EB4 ข้อ 2 ขออนุมัติจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ไตรมาส 1 (ต.ค.-พ.ย.61) EB4 ข้อ 1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างถึง 31 ก.ค.62

EB2 เอกสารจ้างพนักงานทำความสะอาด

EB2 ข้อ 1.บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างเหมา(แม่บ้าน) ปี 62 EB2 ข้อ 1.บันทึกข้อความประกาศรับสมัคร(แม่บ้าน)62 EB2 ข้อ 1.ประกาศรับสมัครแม่บ้าน 62 EB2 ข้อ 1.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก(แม่บ้าน)62 EB2 ข้อ 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ(แม่บ้าน)62 EB2 ข้อ 1.ประกาศผลการคัดเลือก(แม่บ้าน)62

EB2 เอกสารจัดจ้างคนทำสวน

EB2 ข้อ 1.บันทึกขออนุมัติจ้างเหมาคนสวน ปี 62 EB2 ข้อ 1.บันทึกข้อความประกาศรับสมัคร(คนสวน)62 EB2 ข้อ 1.ประกาศรับสมัครคนสวน62 EB2 ข้อ 1.คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบคัดเลือก EB2 ข้อ 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ EB2 ข้อ 1.ประกาศผลการคัดเลือก

EB2 ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

EB2 ข้อ 3.2 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ 62(สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน) EB2 ข้อ 3.2 แผนการเงินและประมาณค่าใช้จ่าบงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1-2)

EB2 ขออนุมัติเผยแพร่มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 ข้อ 3.3 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ 3.3 บันทึกขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานผล

EB4 ขอความเห็นชอบจัดทำ Flow Chart, คำสั่งให้ปฏิบัติตาม Flow Chart, Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการเงินและประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

EB4 ข้อ 1. ขออนุมัติจัดจัดทำ Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ 1. คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามแนวทาง(Flow Chart) EB4 ข้อ 1. Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง หน้า 1 EB4 ข้อ 1. Flow Chart จัดซื้อจัดจ้าง หน้า 2 EB4 ข้อ 1. แผนกานเงิน สสอ.เมือง มส. ปีงบประมาณ 2562

EB1 ขอความเห็นชอบวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561, แบบขออนุมัตินำข้อมูลเผลแพร่บนเว็บไซท์, การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน, ขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

EB1 ข้อ 1. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสอ.เมือง EB1 ข้อ 1. ขอความเห็นชอบวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 EB1 ข้อ 2.1 ขอรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 EB1 ข้อ 2.2 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

20180619093454 แบบสำรวจความประสงค์ของลูกจ้างชั่วคราว สำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่ง พกส.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)และคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561

วันที่  20  มีนาคม  2561  เวลา  09.00  น. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  ปีงบประมาณ  2561  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สว. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  โดยมีท่านพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์  นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน มีคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจำนวน  66  คน

ประชุมคณะกรรมการ พชอ.ร่วมกันคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561

วันที่  20  มีนาคม 2561  เวลา  09.00 น. ได้จัดประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (พชอ.) บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ  2561  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร สว.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โดยมีท่านพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์  นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม 66 คน

เจ้าหน้าที่ สสอ.+รพ.สต.เมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท

ก่อนการประชุมประจำเดือน ธันวาคม  2560  คณะเจ้าหน้าที่ สสอ.+รพ.สต.เมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 น. นำโดยท่านสุรพล  วนาภรณ์  สาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกล่าวปฏิญาณร่วมกันจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกประเภทอีกต่อไป

แบบฟอร์มทางราชการ

แบบฟอร์มงานสารบรรณ แบบฟอร์มหนังสือภายนอก [หนังสือภายนอก]  [ตัวอย่างหนังสือภายนอก] แบบฟอร์มหนังสือภายใน [หนังสือภายใน] [ตัวอย่างหนังสือภายใน] แบบฟอร์มคำสั่ง [คำสั่ง] [ตัวอย่างคำสั่ง] แบบฟอร์มการลา แบบฟอร์มลาพักผ่อน[DOC] [PDF] แบบฟอร์ม ลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด[DOC] [PDF] แบบฟอร์มลาอุปสมบท[DOC] [PDF] แบบฟอร์มลาช่วยภริยาคลอดบุตร [DOC] [PDF] แบบฟอร์มลาไปประกอบพิธีฮัจย์ [DOC] [PDF] แบบฟอร์มลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล [DOC] [PDF] แบบฟอร์มยกเลิกวันลา [DOC] [PDF] การขออนุญาตไปราชการ แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ [DOC] [PDF] ระเบียบค่าใช้จ่ายในการไปราชการ [PDF]

ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งโปรดจัดส่งผลสรุปดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมภาพถ่ายให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป เอกสารแนบ

ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเกษียณสร้างสุข ประจำปี 2563 จำนวน 2 รุ่น ตาม เอกสารแนบ pdf

เชิญร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2562

สภาสาธารณสุชชุมชน ขอเชิญเช้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : https://cph.or.th พร้อมทั้งสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็ม (เอกสารแนบ pdf)

ชาวสาธารณสุขอำเภอเมืองร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า

สาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงเจตจำนงค์ในการร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ชาวสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมแสดงเจตจำนงค์ในการร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า ซึ่งได้แก่ สารคลอร์โพลิฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต ที่มีผู้ป่วยจากสารฆ่าหญ้า 14,000 คนต่อปี และตายมากกว่า 500 คนต่อปี

EB2 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 ข้อ 3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ 3.3.1 ประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562

EB26 กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการแก่ประชาชน

EB26 ข้อ 1 Flow cart ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB26 ข้อ 1 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน EB26 ข้อ 1 คำขอข้อมูลข่าวสาร EB26 ข้อ 1 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB26 ข้อ 1 คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ EB26 ข้อ 1 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ EB26 ข้อ 1 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก EB26 ข้อ 1 แบบรายงานความพึงพอใจการอำนวยความสะดวก EB26 ข้อ 1 ป้ายไวนิลศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ EB26 ข้อ 1 พรบ.อำนวยความสะดวก 2558 EB26 ข้อ 2 ช่องทางประชาสัมพันธ์ EB26 ข้อ 2 ภาพถ่ายการเปิดศูนย์บริการประชาชน EB26 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB25 มาตรการ กลไก ระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

EB25 ข้อ 2 Flow Chart การควบคุมและป้องกัน DHF. EB25 Fงานสารบรรณ EB25 Fงานสารบรรณ2 EB25 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติ+ประกาศ EB25 ข้อ 2 Flow 506 EB25 ข้อ 2 Flow Chart ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว_ EB25 ข้อ 2 Flow Chart งานควบคุมโรค EB25 ข้อ 2 Flow Chart แผนผังการดำเนินงานสุขภาพจิต EB25 ข้อ 2 Fเบิกเงิน EB25 ข้อ 2 คู่มือแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก EB25 ข้อ 2 ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ EB25 ข้อ 2 ประกาศกรอบแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ EB25 […]

EB24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต

EB24 ข้อ 1 บันทึกแจ้งเวียน EB24 ข้อ 1 แผนป้องกันและปราบปรามฯ สสอ.เมือง EB24 ข้อ 2 แนวทางจัดทำแผนต่อต้านการทุจริต EB24 ข้อ 2 บันทึกรายงานการติดตามแผนป้องกันปราบปรามและขอเผยแพร่ EB24 ข้อ 2 รายงานผลกำกับติดตามแผนป้องกันปราบปรามฯ EB24 ข้อ 2 รายงานการติดตามแผนป้องกันปราบปราม 31 ก.ค.62 EB24 ข้อ 2 รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ 31 ก.ค.62 EB24 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งโปรดจัดส่งผลสรุปดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมภาพถ่ายให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป เอกสารแนบ

ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเกษียณสร้างสุข ประจำปี 2563 จำนวน 2 รุ่น ตาม เอกสารแนบ pdf

เชิญร่วมสั่งจองปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ.2563

สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมสั่งจองปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ.2563 ในราคาเล่มละ 140 บาท (เฉพาะสมาชิก สอท. เล่มละ 130 บาท ท่านละไม่เกินสิบเล่ม รายละเอียด PDF  

เชิญร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2562

สภาสาธารณสุชชุมชน ขอเชิญเช้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : https://cph.or.th พร้อมทั้งสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็ม (เอกสารแนบ pdf)

EB7 ความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ปี 2562

EB7 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB7 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562 EB7 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 2-2561 EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 1-2562-2 EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 1-2562-3 EB7 ข้อ 3 หนังสือเชิญคณะกรรมการ LCT ประชุมครั้งที่ 1-2562 EB7 ข้อ 4 […]

EB6 รายงานความคืบหน้าโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน(LTC) ปี 2562

EB6 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB6 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562 EB6 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 2-2561 EB6 ข้อ 3 หนังสือเชิญคณะกรรมการ LCT ประชุมครั้งที่ 2-2561 EB6 ข้อ 4 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB6 ข้อ 5 ภาพการประชุมกรรมการ LCT ครั้งที่ 2-2561 EB6 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมคัดกรองกิจวัตรประจำวัน ADL ผู้สูงอายุ EB6 ข้อ 6 บันทึกรายงานผู้บริหารทราบขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซท์ EB6 ข้อ 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ […]

EB5 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวที่บ้าน ปีงบประมาณ 2562

EB5 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB5 ข้อ 2 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปี 2562 EB5 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่บ้าน ปี 2562 EB5 ข้อ 3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ 2562 EB5 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 EB5 ข้อ 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ LTC ปี 2562 ครั้งที่ 1-2561-2 EB5 ข้อ 4 ภาพการประชุมกรรมการ LCT EB5 ข้อ 4 ภาพกิจกรรมคัดกรองกิจวัตรประจำวัน ADL ผู้สูงอายุ EB5 ข้อ 4 […]

แบบฟอร์มทางราชการ

แบบฟอร์มงานสารบรรณ แบบฟอร์มหนังสือภายนอก [หนังสือภายนอก]  [ตัวอย่างหนังสือภายนอก] แบบฟอร์มหนังสือภายใน [หนังสือภายใน] [ตัวอย่างหนังสือภายใน] แบบฟอร์มคำสั่ง [คำสั่ง] [ตัวอย่างคำสั่ง] แบบฟอร์มการลา แบบฟอร์มลาพักผ่อน[DOC] [PDF] แบบฟอร์ม ลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด[DOC] [PDF] แบบฟอร์มลาอุปสมบท[DOC] [PDF] แบบฟอร์มลาช่วยภริยาคลอดบุตร [DOC] [PDF] แบบฟอร์มลาไปประกอบพิธีฮัจย์ [DOC] [PDF] แบบฟอร์มลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล [DOC] [PDF] แบบฟอร์มยกเลิกวันลา [DOC] [PDF] การขออนุญาตไปราชการ แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ [DOC] [PDF] ระเบียบค่าใช้จ่ายในการไปราชการ [PDF]

แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

20180619093454 แบบสำรวจความประสงค์ของลูกจ้างชั่วคราว สำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่ง พกส.