สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

logo

รวมลิงค์หน่วยงานต่างๆสำหรับผู้ดูแลระบบ

สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย

แผนที่พื้นที่ประกาศ

คำแนะนำประชาชน : สถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ

คำแนะนำสำหรับการจัดโรงทาน (8 เม.ย. 2563) คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (delivery) (2 เม.ย. 2563)

ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบป้องกันภัยคุกคามทาง Internet

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนาระบบป้องกันภัยคุกคามทาง Internet ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท

แบบฟอร์มทางราชการ

แบบฟอร์มงานสารบรรณ แบบฟอร์มหนังสือภายนอก [หนังสือภายนอก]  [ตัวอย่างหนังสือภายนอก] แบบฟอร์มหนังสือภายใน [หนังสือภายใน] [ตัวอย่างหนังสือภายใน] แบบฟอร์มคำสั่ง [คำสั่ง] [ตัวอย่างคำสั่ง] แบบฟอร์มการลา แบบฟอร์มลาพักผ่อน[DOC] [PDF] แบบฟอร์ม ลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด[DOC] [PDF] แบบฟอร์มลาอุปสมบท[DOC] [PDF] แบบฟอร์มลาช่วยภริยาคลอดบุตร [DOC] [PDF] แบบฟอร์มลาไปประกอบพิธีฮัจย์ [DOC] [PDF] แบบฟอร์มลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล [DOC] [PDF] แบบฟอร์มยกเลิกวันลา [DOC] [PDF] การขออนุญาตไปราชการ แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ [DOC] [PDF] ระเบียบค่าใช้จ่ายในการไปราชการ [PDF]

แบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

20180619093454 แบบสำรวจความประสงค์ของลูกจ้างชั่วคราว สำรวจลูกจ้างชั่วคราวที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่ง พกส.

งานสุขศึกษา

แนวทางการดำเนินงานสุขศึกษา

แบบรายงาน ส.1 แบบรายงาน ส.2 แบบรายงาน ส.3 แบบรายงาน มสด.1 แบบประเมินการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ แบบประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แบบประเมินสุขบัญญัติ นักเรียน โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมิน HL HB นักเรียน แบบประเมิน 3 อ 2 ส วัยทำงาน โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมิน HL HB ประชาชน แบบคัดกรองผู้มีข้อจำกัดในการเรียนรู้หรือมีแนวโน้มที่จะไม้รู้แจ้งแตกฉานด้านสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง แบบวัดความรู้แจ้งแตกฉานด้านสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง แผ่นพับ Health Gate

ปฏิทินกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน